¹à\¸ @ tõ¡o³èìº ë™àKƒà> @ "à>Ë¡à[>A¡®¡àì¤ tõ¡o³èìº ë™àK [ƒìº> ë¹ðàA¡ ë³àÀà¡... tõ¡o³è캹 Τ šøÑzàì¤ Î´¶[t¡¡... A¡¸à[>} šè¤¢ >Ú, ®¡àR¡¹ ë=ìA¡ šøà=¢ã Ò*Ú๠δ±à¤>à 0000000000 ì\ài¡ δ±à¤>àìA¡ A¡i¡àÛ¡ @ "àƒÅ¢ [¤[yû¡ A¡¹ìº [k¡A¡à>à =àìA¡>à, ¤à³-A¡}ìNøÎ ë\ài¡ìA¡ A¡i¡àÛ¡ tõ¡o³èºì>y㹡... Òü[–ƒ¹à-¹à\㤠šøÎU ëi¡ì> [Î[š&³ìA¡ {¤‹ìº> ³³t¡à¡0000000000 A¡³¢ã샹 A¡Øl¡à ¤àt¢¡à @ A¡àì¹à¹ \>¸ [A¡áå "ài¡A¡àÚ >à, [>Ú³ ®¡àR¡ìº Û¡³à A¡¹à Òì¤ >à, ƒºãÚ A¡³¢ã샹 A¡Øl¡à ¤àt¢¡à tõ¡o³èºì>y㹡... ìÎïKt¡ìA¡ Ît¡A¢¡ A¡¹ìº> ³³t¡à 0000000000 Ñ|ãìA¡ Jåì> ëNøó¡t¡à¹ Ѭà³ã @ Ñ|ãìA¡ Jåì>¹ "[®¡ì™àìK Ѭà³ãìA¡ ëNøó¡t¡à¹ A¡¹º šå[ºÅ ... ¤àÎ[”z¹ Aå¡[³¹³à[¹¹ Qi¡>à 0000000000 ƒåÍHõ[t¡ ëNøó¡t¡à¹ @ "[®¡™à> W¡à[ºìÚ 1 Aå¡J¸àt¡ ƒåÍHõ[t¡ìA¡ ìNøó¡t¡à¹ A¡¹º [¤‹à>>K¹ ƒ[Û¡o =à>๠šå[ºÅ¡... "[®¡[\t¡ [¤Å«àÎ >àì³ *Òü ƒåÍHõ[t¡ìA¡ "àìN—ÚàÑ| * P¡[º Îì³t¡ ëNøó¡t¡à¹ A¡¹à ÒÚ¡ 0000000000 A¡³à[Å¢ÚຠëšøàNøà³, ÑÃi¡ * [¤`¡àš> ëƒ*Ú๠\>¸ ë™àKàì™àK A¡¹ç¡> &Òü >´¬ì¹- 9051112709 ... ÎA¡ìº¹ A¡àìá "àš>๠[¤`¡àš> ëšïòìá ëƒ*Ú๠&A¡³ày ³à‹¸³ [Î.[i¡.[®¡.&> ... ë™àKàì™àK A¡¹ç¡> &Òü >´¬ì¹- 9051112709 0000000000   ||  
CTVN LIVE!
TODAY'S SCHEDULE

AAJ KAAL PARSHU
12:30 am-1:00 am

AKHON PHONE RUPASHI
1:00 am-1:30 am

AKHON PHONE RUPASHI
1:30 am-2:00 am

AKHON PHONE RUPASHI
2:00 am-2:30 am

AKHON PHONE RUPASHI
2:30 am-3:00 am

UDYOGPATI PRATIVA
3:00 am-3:30 am

UDYOGPATI PRATIVA
3:30 am-4:00 am

AKHON PHONE RUPASHI
4:00 am-4:30 am

BHAKTIGEETI
6:00 am-6:35 am

BHAKTIGEETI
6:00 am-6:35 am

PRATIDINER RABINDRANATH
7:00 am-9:00 am

AMRITA KATHA
7:00 am-7:18 am

PRATIDINER RABINDRANATH
7:00 am-9:00 am

PRATIDINER RABINDRANATH
7:00 am-9:00 am

SHRITIR PATAY
7:15 am-7:20 am

AAJ KAAL PARSHU
9:25 am-9:40 am

CTVN NEWS
9:40 am-10:00 am

DOCTOR'S PROGRAM
10:10 am-10:30 am

CTVN HEADLINES
10:30 am-10:35 am

AAJ KAAL PARSHU
10:35 am-11:00 am

UDYOGPATI PRATIVA
11:00 am-11:30 am

CTVN NEWS
11:30 am-12:00 pm

AAJ KAAL PARSHU
12:05 pm-12:30 pm

UDYOGPATI PRATIVA
12:30 pm-1:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
1:00 pm-1:30 pm

AAJ KAAL PARSHU
1:35 pm-2:00 pm

CTVN NEWS
2:30 pm-3:00 pm

AAJ KAAL PARSHU
3:00 pm-3:25 pm

RANGINI
3:30 pm-4:00 pm

DOCTOR'S PROGRAM
4:00 pm-4:30 pm

NARI O SARI
4:30 pm-5:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
5:00 pm-5:30 pm

TEA BREAK
5:30 pm-6:00 pm

SAJGOJ
6:00 pm-6:30 pm

CTVN HEADLINES
6:30 pm-6:35 pm

AAJ KAAL PARSHU
6:35 pm-7:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
7:00 pm-7:30 pm

EDUCATION PROGRAM
7:35 pm-8:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
8:00 pm-8:30 pm

CTVN NEWS
9:00 pm-9:30 pm

AAJ SARADIN
9:30 pm-11:00 pm

AAJ SARADIN
9:30 pm-11:00 pm

EDUCATION PROGRAM
9:30 pm-10:00 pm

AAJ SARADIN
9:30 pm-11:00 pm

SHOWS
EXCLUSIVE VIDEOS
ADVERT
FEEDBACK
PHOTOS


Untitled Document