¹à\¸ @ ƒåÍHõ[t¡ t¡à“¡¤ @ ÅàÎA¡ ƒìº¹ A¡à™¢àºìÚ ƒåÍHõ[t¡ t¡à“¡ì¤¹ Qi¡>àÚ W¡àe¡º¸ áØl¡àìºà ³‹¸³Nøàì³ ... Qi¡>àÑ‚ìº áåìi¡ "àìÎ> Jàƒ¸³”|ã ë\¸à[t¡[šøÚ ³[ÀA¡ * ë\ºà¹ šƒÑ‚ šå[ºÅ A¡t¢¡à¹à 0000000000 ™å¤A¡ Jå> @&A¡ ™å¤A¡ìA¡ ë=òt¡ìº Jåì>¹ Qi¡>àÚ W¡àe¡º¸ ¤ã\šåì¹¹ l¡àR¡àšàØl¡à &ºàA¡àÚ ... t¡ƒì”z ë>ì³ šø‹à> "[®¡™åv¡û¡ "\¢å> ëW¡ï‹å¹ãìA¡ ëNøó¡t¡à¹ A¡ì¹ìá šå[ºÅ 0000000000 šå[ºìŹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ Jåì>¹ "[®¡ì™àK @ šå[ºìŹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ &A¡ ³à>[ÎA¡ ®¡à¹Î೸Òã> ¤¸[v¡û¡ìA¡ Jåì>¹ "[®¡ì™àK ... ëƒKUà &ºàA¡à¹ Qi¡>à 0000000000 A¡}ìNøìι [¤ìۡ஡ @ Aå¡A塹A¡àì“¡ &Î&ÎìA¡&³ "[‹A¡t¢¡à šøƒãš [³yìA¡ A¡´šàºÎà[¹ *ìÚ[i¡}ìÚ šàk¡àì>๠šø[t¡¤àìƒ Ñ¬àÑ‚¸®¡¤ì> A¡}ìNøìι [¤ìۡ஡ ... ƒàÒ A¡¹à ÒÚ Ñ¬àÑ‚¸ šø[t¡³”|ã W¡[–ƒø³à ®¡j¡àW¡à왢¹ Aå¡Åšåt塺 0000000000 Δzà>ÎÒ "àuQàt¡ã ³à @ "àš A¡¸à[>} ëºàA¡à캹 Îà³ì> 4 ¤áì¹¹ [ÅǡΔzà> ÎÒ W¡º”z ëi¡öì>¹ Îà³ì> cò¡àš [ƒìº> &A¡ KõÒ¤‹è ... [A¡ A¡à¹ìo "àuÒt¡¸à t¡à J[t¡ìÚ ëƒJà ÒìZá 0000000000 A¡³à[Å¢ÚຠëšøàNøà³, ÑÃi¡ * [¤`¡àš> ëƒ*Ú๠\>¸ ë™àKàì™àK A¡¹ç¡> &Òü >´¬ì¹- 9051112709 ... ÎA¡ìº¹ A¡àìá "àš>๠[¤`¡àš> ëšïòìá ëƒ*Ú๠&A¡³ày ³à‹¸³ [Î.[i¡.[®¡.&> ... ë™àKàì™àK A¡¹ç¡> &Òü >´¬ì¹- 9051112709 0000000000  ||  
CTVN LIVE!
TODAY'S SCHEDULE

UDYOGPATI PRATIVA
12:00 am-12:10 pm

AKHON PHONE RUPASHI
2:30 am-3:00 am

UDYOGPATI PRATIVA
3:00 am-3:30 am

UDYOGPATI PRATIVA
3:30 am-4:00 am

AKHON PHONE RUPASHI
4:00 am-4:30 am

AKHON PHONE RUPASHI
4:30 am-5:00 am

BHAKTIGEETI
6:00 am-6:35 am

SINCHAN
7:00 am-7:15 am

SHRITIR PATAY
7:15 am-7:20 am

PRATIDINER RABINDRANATH
7:30 am-9:25 am

PRATIDINER RABINDRANATH
7:30 am-9:25 am

AAJ KAAL PARSHU
9:25 am-9:40 am

CTVN NEWS
9:40 am-10:00 am

DOCTOR'S PROGRAM
10:10 am-10:30 am

CTVN HEADLINES
10:30 am-10:35 am

AAJ KAAL PARSHU
10:35 am-11:00 am

UDYOGPATI PRATIVA
11:00 am-11:30 am

CTVN NEWS
11:30 am-12:00 pm

AAJ KAAL PARSHU
12:05 pm-12:30 pm

UDYOGPATI PRATIVA
12:30 pm-1:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
1:00 pm-1:30 pm

AAJ KAAL PARSHU
1:35 pm-2:00 pm

CTVN NEWS
2:30 pm-3:00 pm

AAJ KAAL PARSHU
3:00 pm-3:25 pm

AKHON PHONE RUPASHI
3:30 pm-4:00 pm

DOCTOR'S PROGRAM
4:00 pm-4:30 pm

AKHON PHONE RUPASHI
4:30 pm-5:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
5:00 pm-5:30 pm

TEA BREAK
5:30 pm-6:00 pm

DOCTOR'S PROGRAM
6:00 pm-6:30 pm

CTVN HEADLINES
6:30 pm-6:35 pm

AAJ KAAL PARSHU
6:35 pm-7:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
7:00 pm-7:30 pm

DOCTOR'S PROGRAM
7:30 pm-8:00 pm

CTVN NEWS
9:00 pm-9:55 pm

AAJ SARADIN
10:00 pm-11:30 pm

AAJ SARADIN
10:30 pm-11:59 pm

SHOWS
EXCLUSIVE VIDEOS
ADVERT
FEEDBACK
PHOTOS


Untitled Document