¹à\¸ @-®¡Úà¤Ò ¤>¸à š[¹[Ñ‚[t¡ @ ƒ[Û¡o¤ìU¹ 12[i¡ ë\ºà¹ [¤Ñzão¢ &ºàA¡à šÃà[¤t¡ ... 18 ºìÛ¡¸¹* ë¤Åã ³à>åÈ \º¤–ƒã¡... KõÒÒã> &A¡ ºìÛ¡¸¹* ë¤Åã ³à>åÈ "àÅøÚ [>ìÚìá yào [Å[¤ì¹¡...뮡ìR¡ šìØl¡ìá A¡ìÚA¡ Òà\๠Q¹¤à[Øl¡¡... \캹 t¡ºà W¡ìº ëKìá 2 ƒÅ[³A¡ 1 ºÛ¡ ëÒC¡¹ \[³¹ ó¡Îº¡... [¤šƒÎã³à¹ *š¹ [ƒìÚ ¤Òüìá ®¡àKã¹=ã, Îå¤o¢ì¹Jà, ƒàì³àƒ¹ÎÒ ¹àì\¸¹ ë¤[Ź®¡àK >ƒ>ƒã ... ó¡ài¡º "Ú >샹 ¤òàì‹¡... ÅθìKàºà ¤‹¢³à> ë\ºà¹ &A¡à[‹A¡ Nøà³ šÃà[¤t¡¡...¤>¸à ƒåK¢t¡ìƒ¹ l¡ü‡ý¡àì¹ >à³àì>à ÒìÚìá ëÎ>à¡... J[¹ >ƒã¹ \º nå¡ìA¡ šÃà[¤t¡ ƒåK¢àšåì¹¹ Îà‹å>K¹¡... ¤òà‹ ë®¡ìR¡ë®¡ìÎ ëKìá l¡üv¡¹ 24 š¹Ko๠[ÒUºKg, Îì–ƒÅJà[º¡... ¤>¸à š[¹[Ñ‚[t¡ ƒ[Û¡o 24 š¹Ko๠Îå–ƒ¹¤> ÎÒ [¤Ñzão¢ &ºàA¡àìt¡* ... >ƒãÚà ë\ºà¹ >¤‡ãš, A¡º¸àoã, Åà[”zšåì¹ ë¤Å[A¡áå &ºàA¡àÚ >tå¡> A¡ì¹ šÃà[¤t¡ ... yàìo¹ \>¸ 946[i¡ &¤}[W¡[A¡;Î๠\>¸ 124[i¡ A¡¸à´š Òü[t¡³ì‹¸Òü ëJàºà ÒìÚìá¡0000000000 [¤ìÛ¡à쮡¹ ³åìJ [¤‹àÚA¡ @ ®¡àR> š[¹ƒÅ¢ì> [KìÚ Nø೤àÎã샹 [¤ìÛ¡à쮡¹ ³åìJ [¤‹àÚA¡ 냤Åøã ¹àÚ, ή¡à[‹š[t¡ * ëÎW¡ ƒó¡t¡ì¹¹ "à[‹A¡à[¹A¡¹à¡... ƒ[Û¡o 24 š¹Ko๠Qi¡>à ... ì¤Å [A¡áå &ºàA¡à š[¹ƒÅ¢> >à A¡ì¹Òü [ó¡ì¹ ë™ìt¡ ÒÚ ëÎW¡ ƒó¡t¡ì¹¹ "à[‹A¡à[¹A¡ìƒ¹ 0000000000 ³[ošåì¹ ‹ìÎ ³õt¡ 20 @ ëA¡àì³ì>¹ ë\ì¹ ³[ošåì¹ ®¡à¹ã ¤È¢ìo ‹Î ë>ì³ 20 \ì>¹ ³õt¡¸å ... \º³N— ëKài¡à Òü´£¡º¡... l¡üJ¹ç¡º ë\ºàÚ ‹ìι \>¸ 300 ¤à[Øl¡ 뮡ìÎ ëKìá ... Òü´£¡º-³àÚà>³à¹ ¹àÑzà* \캹 ët¡àìØl¡ 뮡ìR¡ ëKìá 0000000000 A¡³à[Å¢ÚຠëšøàNøà³, ÑÃi¡ * [¤`¡àš> ëƒ*Ú๠\>¸ ë™àKàì™àK A¡¹ç¡> &Òü >´¬ì¹- 9051112709 ... ÎA¡ìº¹ A¡àìá "àš>๠[¤`¡àš> ëšïòìá ëƒ*Ú๠&A¡³ày ³à‹¸³ [Î.[i¡.[®¡.&> ... ë™àKàì™àK A¡¹ç¡> &Òü >´¬ì¹- 9051112709 0000000000   ||  
CTVN LIVE!
TODAY'S SCHEDULE

UDYOGPATI PRATIVA
12:00 am-12:10 pm

UDYOGPATI PRATIVA
3:00 am-3:30 am

UDYOGPATI PRATIVA
3:30 am-4:00 am

AKHON PHONE RUPASHI
4:00 am-4:30 am

AKHON PHONE RUPASHI
4:30 am-5:00 am

BHAKTIGEETI
6:00 am-6:35 am

SINCHAN
7:00 am-7:15 am

SHRITIR PATAY
7:15 am-7:20 am

PRATIDINER RABINDRANATH
7:30 am-9:25 am

PRATIDINER RABINDRANATH
7:30 am-9:25 am

AAJ KAAL PARSHU
9:25 am-9:40 am

CTVN NEWS
9:40 am-10:00 am

DOCTOR'S PROGRAM
10:10 am-10:30 am

CTVN HEADLINES
10:30 am-10:35 am

AAJ KAAL PARSHU
10:35 am-11:00 am

UDYOGPATI PRATIVA
11:00 am-11:30 am

CTVN NEWS
11:30 am-12:00 pm

AAJ KAAL PARSHU
12:05 pm-12:30 pm

UDYOGPATI PRATIVA
12:30 pm-1:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
1:00 pm-1:30 pm

AAJ KAAL PARSHU
1:35 pm-2:00 pm

CTVN NEWS
2:30 pm-3:00 pm

AAJ KAAL PARSHU
3:00 pm-3:25 pm

AKHON PHONE RUPASHI
3:30 pm-4:00 pm

DOCTOR'S PROGRAM
4:00 pm-4:30 pm

AKHON PHONE RUPASHI
4:30 pm-5:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
5:00 pm-5:30 pm

TEA BREAK
5:30 pm-6:00 pm

DOCTOR'S PROGRAM
6:00 pm-6:30 pm

CTVN HEADLINES
6:30 pm-6:35 pm

AAJ KAAL PARSHU
6:35 pm-7:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
7:00 pm-7:30 pm

DOCTOR'S PROGRAM
7:30 pm-8:00 pm

CTVN NEWS
9:00 pm-9:55 pm

AAJ SARADIN
10:00 pm-11:30 pm

AAJ SARADIN
10:30 pm-11:59 pm

SHOWS
EXCLUSIVE VIDEOS
ADVERT
FEEDBACK
PHOTOS


Untitled Document