¹à\¸ @ ÅÒムγàì¤Å @ 21 \åºàÒüìÚ¹ ÅÒムγàì¤ìÅ ‹³¢t¡ºàÚ \>ì\àÚ๠... ë>t¡à샹 \>Î}ì™àK ¤àØl¡àì>๠š¹à³Å¢ [ƒìº> ³åJ¸³”|ã ... 3 A¡}ìNøÎ [¤‹àÚA¡ ë™àK [ƒìº> tõ¡o³èìº ... \à>åÚà[¹ìt¡ Òì¤ [¤øìKl¡ γàì¤Å ... γàì¤Å ³e¡ ë=ìA¡ [¤ì\[šìA¡ t¡ã¤ø "àyû¡³o ³³t¡à ¤ì–ƒ¸àšà‹¸àìÚ¹ 0000000000 "àyû¡³ìo¹ šø[t¡¤àƒ @ γàì¤Å ³e¡ ë=ìA¡ "àyû¡³ìo¹ šø[t¡¤àìƒ Î¹¤ ¹à\¸ [¤ì\[š ... 30 >쮡´¬¹ l¡üxà> [ƒ¤Î šàº> A¡¹ì¤ [¤ì\[š 0000000000 &>ìA¡ìó¡ºàÒü[i¡Î ë¹àì‹ í¤k¡A¡ @ l¡üv¡¹¤ìU¹ 5 ë\ºà¹ ѬàÑ‚¸ "[‹A¢¡t¡à샹 [>ìÚ l¡üv¡¹A¡>¸àÚ \¹ç¡¹ã í¤k¡A¡ ... í¤k¡A¡ A¡¹ìº> ¹à\¸ ѬàÑ‚¸ "[‹A¡t¢¡à ... l¡üv¡¹¤U ë³[l¡ìA¡º A¡ìº\, \ºšàÒüP¡[Øl¡ ë\ºà ÒàΚàt¡àìº W¡àºå ÒìZá [󡮡๠[Aá[>A¡ ... l¡üv¡¹¤U \åìØl¡ Ç¡A¡¹ìƒ¹ i¡ãA¡àA¡¹ìo¹ A¡à\ A¡¹ì¤ šøàoã δšƒ ƒó¡t¡¹ ... \à>àìº> ¹à\¸ ѬàÑ‚¸ "[‹A¡t¢¡à 0000000000 tõ¡o³è캹 ëKàË¡ã Î}QÈ¢ @ 100 [ƒì>¹ A¡à\ [>ìÚ tõ¡o³è캹 ëKàË¡ã Î}QÈ¢ ... A¡àìÑz¹ "àQàìt¡ A¡ài¡à šØl¡º 1 Åø[³ìA¡¹ "àR塺, "àÒt¡ 3 Åø[³A¡ ... ƒåK¢àšåì¹¹ šà>àKìØl¡¹ Qi¡>à 0000000000 ³àºKà[Øl¡ ºàÒü>W塸t¡ @ 7[i¡ ¤[K ºàÒü>W塸t¡ ÒìÚ l¡üìÂi¡ ëKº ³àºKà[Øl¡ ... "àÎà>ìÎຠ[l¡[®¡Îì>¹ ë³[\Úà =ೢຠšà*Ú๠ëСÅì>¹ Qi¡>à 0000000000 Ko[šiå¡[>ìt¡ ³õt¡ l¡àA¡àt¡ @ l¡àA¡à[t¡ A¡¹ìt¡ [KìÚ Koì‹àºàÒüìÚ ³õt塸 Òº 2 ƒåÍHõ[t¡¹ ... šºàt¡A¡ ƒåÍHõ[t¡ìƒ¹ ëNøó¡t¡àì¹¹ ƒà[¤ìt¡ ×K[º¹ \à[UšàØl¡à =à>๠Îà³ì> [¤ìۡ஡ &ºàA¡à¤àÎã¹ 0000000000   ||  
CTVN LIVE!
TODAY'S SCHEDULE

UDYOGPATI PRATIVA
12:00 am-12:10 pm

EDUCATION PROGRAM
1:00 am-1:30 am

AKHON PHONE RUPASHI
1:30 am-2:00 am

AKHON PHONE RUPASHI
2:00 am-2:30 am

AKHON PHONE RUPASHI
2:30 am-3:00 am

UDYOGPATI PRATIVA
3:00 am-3:30 am

UDYOGPATI PRATIVA
3:30 am-4:00 am

AKHON PHONE RUPASHI
4:00 am-4:30 am

AKHON PHONE RUPASHI
4:30 am-5:00 am

AAJ SARADIN
5:00 am-6:00 am

BHAKTIGEETI
6:00 am-6:35 am

SINCHAN
7:00 am-7:15 am

SHRITIR PATAY
7:15 am-7:20 am

PRATIDINER RABINDRANATH
7:20 am-9:25 am

AAJ KAAL PARSHU
9:25 am-9:40 am

CTVN NEWS
9:40 am-10:00 am

DOCTOR'S PROGRAM
10:10 am-10:30 am

CTVN HEADLINES
10:30 am-10:35 am

AAJ KAAL PARSHU
10:35 am-11:00 am

UDYOGPATI PRATIVA
11:00 am-11:30 am

CTVN NEWS
11:30 am-12:00 pm

AAJ KAAL PARSHU
12:05 pm-12:30 pm

UDYOGPATI PRATIVA
12:30 pm-1:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
1:00 pm-1:30 pm

AAJ KAAL PARSHU
1:35 pm-2:00 pm

CTVN NEWS
2:30 pm-3:00 pm

AAJ KAAL PARSHU
3:00 pm-3:25 pm

AKHON PHONE RUPASHI
3:30 pm-4:00 pm

DOCTOR'S PROGRAM
4:00 pm-4:30 pm

AKHON PHONE RUPASHI
4:30 pm-5:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
5:00 pm-5:30 pm

TEA BREAK
5:30 pm-6:00 pm

DOCTOR'S PROGRAM
6:00 pm-6:30 pm

CTVN HEADLINES
6:30 pm-6:35 pm

AAJ KAAL PARSHU
6:35 pm-7:00 pm

AKHON PHONE RUPASHI
7:00 pm-7:30 pm

DOCTOR'S PROGRAM
7:30 pm-8:00 pm

NEWS METRO
8:30 pm-9:00 pm

CTVN NEWS
9:00 pm-9:55 pm

JELLER UNISH
10:00 pm-10:30 pm

AAJ SARADIN
10:30 pm-11:59 pm

SHOWS
EXCLUSIVE VIDEOS
ADVERT
FEEDBACK
PHOTOS


Untitled Document